Kwaliteit en Regels

 

Praktijkregels
- Cliënten dienen zich volgens de algemene geldende normen en waarden te gedragen.
- Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat
  geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.
  U kunt de afspraak telefonisch (zowel op het praktijknummer als op het 06-nummer) of per
  email afzeggen. Mocht u ziek zijn, bel dan in de ochtend voor 8.15. Anders wordt het
  verzuimtarief bij u in rekening gebracht.
- Tijdens de eerste afspraak dient u uw legitimatie bewijs, pasje van de verzekering en
  eventueel uw verwijzing mee te nemen.
- Neem altijd een badhanddoek mee en makkelijk zittende kleding met een strakker shirt.
- U bent zelf verantwoordelijk om voldoende op de hoogte te zijn van uw eigen
  verzekeringsvorm, verzekeringsvoorwaarden en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt door
  uw verzekeraar.
- Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let
  dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
- Oefentherapie Bunnik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstel of beschadiging van
  eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
- U dient uw eventuele vervoermiddel zodanig te parkeren dat anderen daar geen overlast van
  ondervinden.
- Als u tijdens het wachten lectuur leest dient u dit terug te leggen op de daarvoor bestemde
  plaats wanneer u de wachtruimte verlaat.
- Reanimatie wordt, als de omstandigheden daarom vragen, altijd toegepast. Wilt u niet
  gereanimeerd worden, dan dient u dit kenbaar te maken door een ondertekende wilsverklaring.
- In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde
  instanties (brandweer, politie) op te volgen.
- Oefentherapie Bunnik verzoekt u gebreken of storingen direct te melden bij één van de
  medewerkers.
- Roken is niet toegestaan.
- Huisdieren zijn niet toegestaan.

Privacyregels
De oefentherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw oefentherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

- Behalve de oefentherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen
  toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de  
  waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een
  geheimhoudingsplicht.
- Vertrouwelijke gegevens (cliënt) worden zodanig afgeschermd dat ze niet voor derden
  zichtbaar zijn.
- U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat
  gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende oefentherapeut verzoeken deze te
  wijzigen.
- Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier
  opgeslagen.
- Teneinde de oefentherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet
  er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er
  statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw
  privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
- Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek
  worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut.
- Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar
  zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke
  toestemming heeft verleend.
- Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.
  Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook
  na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
- Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een
  beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
- Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat,
  kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling
De oefentherapeut zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden met de behandeling die zij krijgen. Maar heeft u een klacht over de gang van zaken in de praktijk, de behandeling of de manier waarop uw oefentherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Als eerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw oefentherapeut. Bent u niet tevreden over de uitkomst van dit gesprek, dan kunt u dit per brief of email kenbaar maken. Wilt u meer informatie over de klachtenregeling? Zie daarvoor de folderklachtenregeling.

Folder Klachtenprocedure

HomeMissie & VisieNieuwsWat is oefentherapie?KinderoefentherapieBehandelindicatiesErvaringenDe oefentherapeuten
De Praktijk
Directe ToegangVergoedingKwaliteit en RegelsZorgtrajectenZit met PitContactDownloadsLinks