Vergoeding

                                                                                                   

Oefentherapie Bunnik heeft met alle zorgverzekeraars een contract!

Vergoeding door de zorgverzekeraar
De kosten van een behandeling oefentherapie worden doorgaans door uw verzekeraar vergoed. Vanuit de basisverzekering wordt oefentherapie voor kinderen tot 18 jaar en in specifieke gevallen vergoed. Dit wordt bepaald door de overheid en kan jaarlijks wijzigen.
Indien u aanvullend verzekerd bent voor oefentherapie (fysiotherapie) worden alle, of een deel van de behandelingen vergoed door de verzekeraar. U dient zelf na te gaan in uw polis voorwaarden hoeveel behandelingen oefentherapie uw verzekeraar vergoedt en of dit volledig is of voor een bepaald percentage. Indien de behandelingen niet door uw verzekeraar worden vergoed, dient u deze zelf te betalen en ontvangt u hierdoor een nota (zie tarievenlijst). Voor de behandelingen die door de verzekeraars worden vergoed ontvangt u doorgaans geen nota. Deze worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.


Klik op onderstaande link om de vergoedingen uit de aanvullende verzekering te bekijken per verzekeraar.
Vergoeding Overzicht Aanvullende verzekering

Eigen verantwoording
U bent zelf verantwoordelijk om voldoende op te hoogte te zijn van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden.

Tarieven 2015
Wanneer u niet verzekerd bent, gelden onderstaande tarieven:
 

Prestatie Tarief
Zitting Oefentherapie € 30,20
Zitting Kinderoefentherapie € 44,20
Screening € 16,00
Intake en onderzoek na screening € 30,20
Eenmalig oefentherapeutisch Onderzoek € 47,00
Eenmalig Kinderoefentherapeutisch Rapport € 44,20
Behandeling ten huize van de patiënt € 46,20
Instructie / overleg ouders van de patiënt € 30,20
Verzuimtarief € 26,00

Betalingsvoorwaarden
- De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling
  oefentherapie.
- Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapie Bunnik,
  tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
- Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met
  ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de
  patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van
  algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra
  administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een
  en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.
- Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van
  de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn
  vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
- Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de
  patiënt of cliënt dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een
  gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie
  als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar
  verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
- Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van
  hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve
  gegevens van de oefentherapie van beslissende aard.
- Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en
  oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van
  toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.
-
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat
  geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.

HomeMissie & VisieNieuwsWat is oefentherapie?KinderoefentherapieBehandelindicatiesErvaringenDe oefentherapeuten
De Praktijk
Directe ToegangVergoedingKwaliteit en RegelsZorgtrajectenZit met PitContactDownloadsLinks